Rodzinny Ogród Działkowy

"Miejski"

w Kobylinie

Zasady przeprowadzenia kontroli instalacji wodociągowej oraz układów pomiarowych

 • 1.

Ustala się zasady przeprowadzania kontroli instalacji wodociągowej oraz urządzeń pomiarowych przez wyznaczone osoby lub członka Zarządu

 • 2.

Kontrola ma na celu:

 1. a) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania wodomierzy oraz urządzeń

    pomiarowych, a w przypadku stwierdzenia ich niesprawności – wyjaśnienie przyczyn  

    ich powstania,

 1. b) ustalenie czy miało miejsce pobieranie wody zawarcia z częściowym lub całkowitym pominięciem układów pomiarowych,
 2. c) sprawdzanie dotrzymania warunków regulaminu ROD „Miejski” w Kobylinie dotyczącego zasad korzystania z wodociągu i poboru wody
 • 3.

Zarząd ROD przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy.

 • 4.
 1. Kontrolę przeprowadza wyznaczony przedstawiciel Zarządu zwany dalej „kontrolującym”
 2. Kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie upoważnienia Zarządu.
 3. Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wydawanych upoważnień

    do przeprowadzenia kontroli.

 • 5.

Zarząd ROD,  zlecając kontrolującym przeprowadzenie kontroli, ustala:

– termin przeprowadzenia kontroli,

– osoby upoważnione do kontroli,

– zakres kontroli.

 • 6.

Kontrolę przeprowadza się  w ustalonym terminie. Informacja o terminie kontroli powinna zostać umieszczona w gablocie działkowej 2 tygodnie przed kontrolą.

 • 7.

W ramach kontroli:

 • działkowcy:
 1. a) Zapewniają kontrolującym dostęp do urządzeń pomiarowych oraz do dokumentów i

    materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą,

 1. b) Udzielają kontrolującym niezbędnych wyjaśnień,
 • Kontrolujący mają prawo:
 1. a) wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzoną,

                 kontrolą,

 1. b) przeprowadzenia prób i oględzin układów pomiarowych,
 2. c) przeprowadzenia niezbędnych przeglądów urządzeń instalacji wodociągowej

.

 • 9.

Kontrola obejmuje w szczególności:

 1. a) oględziny układów pomiarowych i ich zabezpieczeń przed uszkodzeniem,

             zniszczeniem lub zmianą wskazań,

 1. b) sprawdzenie prawidłowości wskazań układów pomiarowych,
 2. c) sprawdzenie występowania nie pomiarowych punktów poboru wody z sieci

            wodociągowej,

 

 1. e) sprawdzenie występowania niezgodnych z umową podłączeń odpływów wód
 2. f) sprawdzenie występowania połączeń szamba z instalacją kanalizacji sanitarnej,
 3. g) zebranie i zabezpieczenie materiałów dotyczących naruszania przez odbiorcę

           warunków regulaminu dostarczania wody

 

 • 10.

Wejście na działkę w celu przeprowadzenia kontroli oraz sama kontrola odbywa się w obecności działkowca lub osób przez osobę upoważnioną.

 • 11.

Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie wyników  oględzin układu pomiarowego, instalacji o których mowa w pkt. 8.

 • 12.

Kontrolujący informuje działkowca bądź osobę upoważnioną o ustaleniach wskazujących na ujawnienie w trakcie prowadzonej kontroli nieprawidłowości w eksploatacji układu pomiarowego.

 • 13.

Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół, w którym umieszcza ustalenia dokonane w traktacie kontroli. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje działkowiec lub osoba przez niego upoważniona.

 • 14.

Działkowcowi albo osobie przez niego upoważnioną przysługuje prawo zgłaszania, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłaszane są na piśmie.

 • 15.

Protokół kontroli podpisują kontrolujący i działkowiec, a w razie jego nieobecności – osoba przez niego upoważniona. Działkowiec albo osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisanie protokołu kontroli składając pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

 • 16.

W przypadku stwierdzania nieprawidłowości w wyniku kontroli w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, ROD zawiadamia na piśmie działkowca o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz o konsekwencjach nie wykonania tych zaleceń.

 

 

 

 

 

Zarząd ROD „Miejski” w Kobylinie

Jaka jest prawidłowa kolejność podłączenia?
Za zaworem podłączamy wodomierz za pomocą półśrubunków. Trzeba je kupić oddzielnie. Muszą być dwa – na wlot i wylot z wodomierza. Na wlocie, za zaworem odcinającym, montujemy dłuższy półśrubunek, natomiast na wylocie krótszy. Oba muszą mieć tę samą średnicę, zgodną z jednej strony (na nakrętkach półśrubunków) ze średnicą gwintów na korpusie wodomierza, z drugiej strony – ze średnicą rur na odgałęzieniu. Dzięki nim zapewnimy wymagane odpowiednio długie proste odcinki przed i za wodomierzem. Odcinki te powinny posiadać minimalną długość równą: 5 średnicom rury przed wodomierzem (na wlocie do wodomierza) i 3 średnicom rury za wodomierzem (na wylocie z wodomierza). Przy zastosowaniu półśrubunków długości te uważa się za zachowane (fot.).

 1. Złączka z gwintem zewnętrznym lub śrubunek do połączenia z trójnikiem na pionie instalacyjnym
 2. Odcinek poziomy rury
 3. Kolano
 4. Odcinek pionowy rury
 5. Złączka z gwintem zewnętrznym
 6. Zawór odcinający kulowy
 7. Półśrubunek do wodomierza
 8. Wodomierz
 9. Złączka z gwintem wewnętrznym
 10. Pionowy odcinek rury
 11. Kolano
 12. Odcinek poziomy do punktu czerpania wody (zawory baterie czerpane)

 

Uwaga!
Pamiętajmy przy montowaniu wodomierza, żeby sprawdzić, czy kierunek wskazany na jego obudowie będzie pokrywał się z kierunkiem przepływającej przez niego  wody.

Przewiń do góry