Rodzinny Ogród Działkowy

"Miejski"

w Kobylinie

Regulamin zakładania wodomierzy w ROD "Miejski" w Kobylinie

   Montaż wodomierzy

 1. Działkowiec, który zamierza zainstalować wodomierz na swojej działce powinien zgłosić ten fakt na piśmie (podanie w dwóch egzemplarzach) do Zarządu Ogrodu oraz zapoznać się z ustaleniami niniejszego regulaminu.
 2. Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza na działce przed kradzieżą, uszkodzeniem i działaniem mrozu, działkowiec dokonuje na własny koszt od Ogrodu działkowego „Miejski” w Kobylinie.
 3. Usytuowanie wodomierza powinno odpowiadać następującym warunkom:

a). licznik musi być nowy,  sprawny technicznie i posiadać plombę na pokrywie,

b). musi być zapewniona możliwość odczytu wskazań licznika i kontroli stanu plomb,

c). przed wodomierzem, tj. od strony dopływu wody do niego, powinien być zabudowany zawór odcinający wodę,

d). przez wodomierz powinna przepływać cała ilość wody wodociągowej pobieranej na danej działce,

e). w nakrętkach przy wodomierzu powinny być otwory umożliwiające zaplombowanie licznika,

f). od strony dopływu wody do wodomierza zabrania się montowania trójników lub innych urządzeń umożliwiających czerpanie wody,

Odbiór zainstalowanych wodomierzy

 1. Odbioru wodomierza i jego zaplombowanie dokonuje wyznaczony członek Zarządu w obecności użytkownika działki.
 2. W czasie odbioru wodomierza należy sprawdzić:

a). jego stan techniczny oraz stan plomby na obudowie,

b). prawidłowość i szczelność połączeń wodomierza z siecią wodną,

c). kierunek obrotów wskaźników przepływu wody,

d). numer i stan licznika wodomierza.

 1. Członek Zarządu sporządza z kontroli protokół odbioru wodomierza.

Okresowa kontrola wodomierzy

 1. Działkowcy posiadający zainstalowany wodomierz zobowiązani są do udostępnienia go do kontroli członkom Komisji Wodnej na każde ich żądanie.
 2. Zarząd przeprowadza w ciągu roku co najmniej trzy rutynowe kontrole poprawności korzystania z wodomierzy tj. na początku, w środku i na końcu okresu podawania wody.
 3. Z przeprowadzonych kontroli członek Zarządu sporządza protokół pokontrolny, który jest odpowiednio przechowywany w aktach Ogrodu.
 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania wodomierza przez działkowca, czynienia trudności członkowi Zarządu  przez powyższego podczas kontroli lub uchylania się przed kontrolą, członek Zarządu  ma obowiązek szczegółowo opisać ten fakt w protokóle pokontrolnym. Następnie występuje do Zarządu z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji wobec danego działkowca.
 2. Zarząd może ukarać działkowca ustalając odpowiednią karę porządkową zgodnie z § 23 Statutu PZD i przejściem na rozliczenie ryczałtem.
 3. Podobne kary może Zarząd nałożyć na działkowców, którym udowodniono kradzież wody, czyli czerpanie jej nie ze swojej instalacji.

Ustalenia końcowe

 1. Działkowcy posiadający zainstalowane wodomierze są zobowiązani w terminie podanym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej odczytać i przekazać Prezesowi Zarządu stan licznika. Zużycie wody zostanie obliczone na podstawie różnicy wartości odczytów na wodomierzu w poprzednim i bieżącym roku.
 2. Działkowcy, którzy w podanym terminie nie podadzą stanu licznika wodomierza, będą musieli opłacić należność za zużytą wodę ryczałtem.
 3. Dopuszcza się możliwość demontażu wodomierza na okres zimy pod rygorem, że jego demontaż i ponowny montaż zostaną przeprowadzone w obecności członka Zarządu, który spisze stan wodomierza przed demontażem i sprawdzi ten odczyt przed montażem w roku następnym. W przypadku uszkodzenia plomb na wodomierzu lub samego wodomierza należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt Zarządowi celem ustalenia dalszego toku postępowania.
 4. Różnicę stanu licznika głównego i podliczników na działkach pokrywają solidarnie wszyscy działkowcy, także nie posiadający licznika, proporcjonalnie do zużycia wody wskazanego przez licznik.
 5. Wszelkie wątpliwości działkowców w sprawie niniejszego regulaminu należy zgłaszać na piśmie członkom Zarządu. 

Zarząd ROD „Miejski”

Przewiń do góry