Rodzinny Ogród Działkowy

"Miejski"

w Kobylinie

UBIEGJĄCY SIĘ O DZIAŁKĘ

Poniżej przedstawiamy Państwu listę plików oraz druków do pobrania, które możecie Państwo pobrać bezpośrednio na swój komputer.
Druki dot. przydziału działki w ROD: deklaracje oraz umowa przeniesienia praw do działki – dla kandydatów na działkowców.

Wzór deklaracji członkowskiej

Umowa przeniesienia praw do działki

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

Wniosek o budowę/rozbudowę altany ROD

ZARZĄD ROD

Poniżej przedstawiamy Państwu listę plików oraz druków do pobrania, które możecie Państwo pobrać bezpośrednio na swój komputer.
Druki dla Zarządów ROD

Ankieta członka organu ROD

Wykaz działkowców użytkujących działki

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zaw. w drodze przeniesiania prawa

Uchwała o wypowiedzeniu umowy zawartej z Zarządem

Umowa dzierżawy działkowej

Wykaz nowych użytkowników działek

Umowa przeniesienia prawa do działki

Uchwała o odmowie - w zw ze wskazaniem innej osoby

Uchwała o odmowie z ważnych powodów

Uchwała w spr. zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżo

Umowa ze współmałżonkiem

Umowa zamiany prawa do działki w innych ROD

Umowa zamiany prawa do działki w tym samym ROD

Protokół zdawczo - odbiorczy - przekazanie Zarządu

Protokół inwentaryzcaji kasy ROD

Oświadczenie kasjera ROD

Arkusz spisu z natury ROD

Wzór umowy o oddaniu działki w bezpłatne użytkowanie ROD

Wezwanie do zapłaty ROD

Pogotowie kasowe ROD

KOMISJA REWIZYJNA

Poniżej zamieszczamy wzory druków wg uchwały

Uchwała wraz załącznikami - wzory

INWESTYCJE W ROD

Poniżej przedstawiamy Państwu listę plików oraz druków do pobrania, które możecie Państwo pobrać bezpośrednio na swój komputer.
Druki dot. realizacji oraz przygotowania inwestycji w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

Ramowy program rozwoju i modenizacji ROD

Ankieta stanu zagospodarowania ROD

Wzór uchwały dot. inwestycji na terenie ROD

Wniosek Zarządu ROD na Walne Zebranie w spr. inwestycji w ROD

Wniosek o dotację powodziową uzupełniającą do KR PZD

Wniosek o dotację ze środków funduszu rozwoju OZ PZD

Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia poż

Wniosek zarządu ROD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocow

Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń

Wniosek Zarządu ROD do OZP o włączenie zadania inwestycyjnego

Lista kontrolna do wniosku o dotację

Przewiń do góry