Rodzinny Ogród Działkowy

"Miejski"

w Kobylinie

PLAN PRACY ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „MIEJSKI” W KOBYLINIE

Lp.

Treść przedsięwzięcia

Termin realizacji

Osoba/y odpowiedzialna

Uwagi

1

2

3

4

5

I.                   DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

1.

Posiedzenia aktywu ogrodu, w tym:

a)      Zarządu ROD

b)      Komisji Rewizyjnej

   

1x w miesiącu

Prezes Zarządu ROD

wg ustaleń

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.

Przygotowanie propozycji uchwał na Walne zebranie dot. m.in. wysokości składki ogrodowej, opłaty wodnej, opłaty energetycznej, przyjęcia regulaminu wodnego

30 styczeń 2020r

po zatwierdzeniu przez zebranie sprawozdawcze

Zarząd ROD

 

3.

Przygotowanie dokumentacji do Walnego zebrania sprawozdawczego za 2019r.

do 27 lutego 2020r

Prezes Zarządu,

Sekretarz

 

4.

Opracowanie propozycji planu pracy Zarządu ROD na 2020 r. oraz sprawozdania działalności Zarządu za 2019r.

do 27 lutego 2020r

po zatwierdzeniu przez

Zebranie sprawozdawcze

Prezes Zarządu ROD

 

5.

Wyłożenie dokumentów sprawozdawczych w Domu Działkowca do wglądu dla działkowców w terminie 7 dni przed zebraniem

5 marca 2020r.

12 marca 2020r.

Prezes Zarządu ROD

Skarbnik

 

6.

Organizacja zebrania sprawozdawczego w ROD za rok 2019

15 marca 2020r.

Zarząd ROD

 

7.

Skompletowanie dokumentacji z Walnego zebrania sprawozdawczego i przekazanie ich do Okręgu

do końca marca 2020r.

Prezes Zarządu ROD,

Sekretarz

 

8.

Bieżąca współpraca z Okręgowym Zarządem PZD w Kaliszu w zakresie:

a)      działalności statutowej, prawnej oraz inicjatyw ustawodawczych w stowarzyszeniu ogrodowym PZD,

b)      szkoleń i narad :

– prezesów,

– komisji rewizyjnej,

– księgowych(skarbników),

cały rok

wg planu OZ PZD

Zarząd ROD

 

9.

Realizacja zadań określonych właściwymi przepisami dotyczących:

– przyjmowania nowych użytkowników działek i członków stowarzyszenia PZD

– prowadzenia dokumentacji  w tym dokumentacji zmian użytkowników

– kontynuowanie rozmów i spotkań z działkowcami zaniedbującymi działki

– kontynuowanie prac przy archiwizacji dokumentacji Ogrodu.

cały rok

Prezes Zarządu ROD

Sekretarz

 

10.

Dyżury Członków Zarządu w siedzibie ogrodu – obsługa działkowców i kandydatów na działkowców – w okresie od kwietnia do października raz w miesiącu, w każdy ostatni czwartek miesiąca

od kwietnia

do października

Prezes Zarządu ROD

Sekretarz

Skarbnik

 

11.

Bieżąca realizacja zobowiązań finansowych ogrodu oraz obsługa finansowa działkowców

wg ustaleń

Prezes Zarządu ROD

Skarbnik

 

12.

Zapewnienie płynności finansowej i racjonalnej gospodarki środkami Ogrodu

cały rok

Zarząd ROD

 

13.

Aktualizacja strony internetowej ROD „Miejski”

cały rok

Prezes Zarządu ROD

 

14.

Przygotowanie opracowań i wyliczeń zużycia wody w ogrodzie działkowym w celu wypracowania optymalnego rozwiązania naliczenia prawidłowej opłaty wodnej w następnym roku w świetle ustawy z dnia 20.07.17r. prawo wodne

cały rok

Zarząd ROD

 

15.

Przeprowadzanie odczytów wodomierzy, kontrola wodomierzy pod kątem sprawności oraz kontrola plomb

wg ustaleń

Zarząd ROD

 

II.                DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

1.

Uruchomienie strony internetowej ogrodu

marzec 2020r.

Prezes Zarządu ROD

 

2.

Zorganizowanie Dnia Działkowca

czerwiec 2020r.

Zarząd ROD

i wszyscy działkowcy

 

3.

Organizacja konkursu o charakterze ekologicznym o miano najpiękniejszej działki naszego ogrodu

kwiecień 2020

Zarząd ROD

 

4.

Ekspozycja informacji związkowych oraz literatury o tematyce ogrodowej na tablicach ogłoszeniowych

cały rok

Sekretarz

 

5.

Popularyzacja dorobku i imprez w mediach i na stronie internetowej

cały rok

Zarząd ROD

 

III.             DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWO-PORZĄDKOWA W OGRODZIE

1.

Kontynuacja działań w celu ograniczenia strat wody, usunięcie wycieków z sieci na nieużytkach we współpracy z działkowcami, kontynuacja działań z 2019 roku – II etap (naprawa przyłączy poprzez odcięcie pustostanów na trzech alejkach)

marzec-kwiecień

Zarząd ROD

i wszyscy działkowcy

 

2.

Sukcesywne rozszerzanie stanu posiadania ogólnodostępnego sprzętu ogrodniczego na potrzeby ogrodu oraz bieżąca konserwacja i naprawa istniejąco sprzętu

cały rok

Zarząd ROD

 

3.

Zapewnienie porządku i czystości w Ogrodzie poprzez wykaszanie nieużytków oraz terenu przy salce działkowej

cały rok

Zarząd ROD

i wszyscy działkowcy

 

4.

Wymiana bramy wjazdowej oraz furtki od ulicy Andersa

wg ustaleń

Zarząd ROD

Realizacja inwestycji uzależniona jest od

Sposobu rozliczenia dotacji oraz wytycznych do wniosku o dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Na infrastrukturę ogrodową.

5.

Wymiana 150 mb siatki

wg ustaleń

Zarząd ROD

6.

Wyrównanie, utwardzenie terenu przed salką i obsianie go trawą

wg ustaleń

Zarząd ROD

IV.             DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

1.

Utrzymanie czystości w ogrodzie, na działkach i przy wejściu do ogrodu

cały rok

Zarząd ROD

i wszyscy działkowcy

 

2.

Zapobieganie „dzikim” wysypiskom wewnątrz ogrodu.

cały rok

V-ce prezes ROD

 

3.

Propagowanie zasad segregacji śmieci i odpadów,

cały rok

Zarząd ROD

 

V.                BEZPIECZEŃSTWO W OGRODZIE

1.

Utrzymywanie kontaktów w zakresie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa na działkach z :

a)      Policją

b)      Strażą pożarną

cały rok

Zarząd ROD

 

2.

Zapobieganie przyczynom mającym wpływ na powstawanie pożarów na terenie ogrodu i terenach przyległych

cały rok

Zarząd ROD

i wszyscy działkowcy

 

Środki na realizację proponowanych zadań pochodzić będą głównie z bieżących opłat na rzecz działek  dotacji, o którą wystąpiliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Kobylin oraz Dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na infrastrukturę ogrodową.

Zarząd ROD „Miejski” w Kobylinie

Przewiń do góry