Rodzinny Ogród Działkowy

"Miejski"

w Kobylinie

Obowiązki członków zarządu

Prezes zarządu:

Anna Wachowiak

działka nr. 10

 • koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
 • wyznaczanie, ocena i rozliczanie wykonania zadań przez poszczególnych
  członków Zarządu,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w razie potrzeby – wraz z innymi
  osobami upoważnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia,
 • informowanie członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach
  i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych dla prezesa Zarządu
  wynikających z przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków
  oraz uchwał Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie wiążących decyzji w sprawach niecierpiących zwłoki,
  o których informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

Wiceprezes:

Mateusz Szymczak

działka nr. 94

 • wykonywanie czynności przewidzianych dla Prezesa Zarządu w przypadku jego nieobecności,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu:
 • branie czynnego udział w kontaktach z członkami Stowarzyszenia
  oraz Działkowcami w sprawach dotyczących działalności Ogrodu
  i Stowarzyszenia wraz z Sekretarzem Stowarzyszenia;
 • zagadnienia techniczne dotyczące Ogrodu;

Sekretarz:

Danuta Piskorek

działka nr. 21

 • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz protokołów zebrań Zarządu,
 • ewidencja podjętych przez Zarząd uchwał oraz rejestr protokołów posiedzeń Zarządu,
 • koordynacja korespondencji Stowarzyszenia,
 • informowanie członków Stowarzyszenia o pracach Zarządu,
 • informowanie członków Zarządu o zwołanym posiedzeniu Zarządu,
 • prowadzenie ewidencji działek,
 • ewidencja Członków Stowarzyszenia,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.

Skarbnik:

Henryka Jędrzejak

działka nr. 86

 • odpowiedzialność za sprawy finansowe Stowarzyszenia poprzez akceptację
  wydatków (opis na dokumentach) oraz współpraca z osobą ewidencjonującą obrót gotówkowy,
 • współpraca z biurem rachunkowym w zakresie:
  - aktualizacji osób zobowiązanych do płatności na rzecz Stowarzyszenia;
  - pozyskiwanie i przygotowywanie informacji o dłużnikach wraz z wezwaniami do zapłaty i przedkładanie Zarządowi;
  - przygotowywanie informacji o finansach na posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia;
  - sporządzenia sprawozdań, zeznań podatkowych, bilansu rocznego oraz odpowiednich deklaracji;
 • przygotowywanie w porozumieniu z członkami Zarządu projektu planu pracy
  i preliminarza finansowego na następny rok kalendarzowy,
 • sporządzanie projektu sprawozdania z realizacji planu zadań i preliminarza
  finansowego Stowarzyszenia za miniony rok kalendarzowy i przedstawianie go
  na Walnym Zebraniu Członków, po uprzedniej akceptacji Zarządu,
 • przedstawianie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • realizacja budżetu Stowarzyszenia,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Miejski” wchodzi również członek, którego podstawowym obowiązkiem jest wspieranie Zarządu w jego działaniach i wypełnianie obowiązków przydzielonych przez Zarząd.

Członek Zarządu:

Beata Ratajczak

działka nr. 90

 • współpraca z osobą prowadzącą stronę internetową,
 • obsługa poczty elektronicznej wraz z jej ewidencjonowaniem i przedstawianiem
  na posiedzeniach Zarządu,
 • przygotowywanie bieżących wiadomości z ustalonych przez Zarząd na stronę
  internetową i tablice informacyjne Ogrodu,
 • opieka nad sprzętem elektronicznym Ogrodu,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.
Przewiń do góry