Rodzinny Ogród Działkowy

"Miejski"

w Kobylinie

Obowiązki członków Zarządu

Prezes Zarządu:

Anna Wachowiak

 • koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w razie potrzeby – wraz z innymi
  osobami upoważnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia,
 • informowanie członków Zarządu o zwołanym posiedzeniu Zarządu,
 • informowanie Zarządu o bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych
  z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 • prowadzenie ewidencji zużycia wody w ROD,
 • podejmowanie wiążących decyzji w sprawach niecierpiących zwłoki
  o których informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu,
 • sporządzanie projektu sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania
  finansowego Stowarzyszenia za miniony rok kalendarzowy w porozumieniu z członkami Zarządu,
 • przygotowanie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na następny rok kalendarzowy
  w porozumieniu z członkami Zarządu,
 • ocena i rozliczanie z wykonywanych zadań poszczególnych członków Zarządu,
 • koordynacja korespondencji Stowarzyszenia, obsługa poczty elektronicznej - bieżąca
  współpraca z Sekretarzem Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych dla prezesa Zarządu
  wynikających z przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków
  oraz uchwał Komisji Rewizyjnej,

Wiceprezes:

Mateusz Szymczak

 • wykonywanie czynności przewidzianych dla Prezesa Zarządu w przypadku jego nieobecności,
 • bieżący kontakt z Prezesem Zarządu w sprawach dotyczących działalności Ogrodu,
 • zagadnienia techniczne dotyczące Ogrodu,
 • opieka nad pustostanami,
 • nadzór nad infrastrukturą wodną ROD,
 • przeprowadzanie okresowych odczytów wodomierzy w ROD,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu,

Sekretarz:

Danuta Piskorek

 • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz protokołów zebrań Zarządu,
 • ewidencja podjętych przez Zarząd uchwał oraz rejestr protokołów posiedzeń Zarządu,
 • koordynacja korespondencji Stowarzyszenia, obsługa poczty elektronicznej - bieżąca
  współpraca z Prezesem Stowarzyszenia,
 • prowadzenie ewidencji działek oraz ewidencji Członków Stowarzyszenia,
 • przeprowadzanie okresowych odczytów wodomierzy w ROD,
 • przygotowywanie wiadomości/ogłoszeń na tablice informacyjne Ogrodu ustalonych przez Zarząd,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu,

Skarbnik:

Henryka Jędrzejak

 • odpowiedzialność za sprawy finansowe Stowarzyszenia poprzez akceptację
  wydatków (opis na dokumentach), ewidencję obrotu gotówkowego,
 • współpraca z biurem rachunkowym w zakresie:
  - aktualizacji osób zobowiązanych do płatności na rzecz Stowarzyszenia,
  - sporządzenia bilansu rocznego, preliminarzy finansowych, zeznań podatkowych oraz odpowiednich deklaracji,
 • przedstawianie informacji o bieżących finansach na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie informacji o dłużnikach i przedkładanie Zarządowi,
 • przedstawianie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • realizacja budżetu Stowarzyszenia,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu,

W skład Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „Miejski” wchodzi również członek, którego podstawowym obowiązkiem jest wspieranie Zarządu w jego działaniach i wypełnianie obowiązków przydzielonych przez Zarząd.

Członek Zarządu:

Beata Ratajczak

 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu,
Przewiń do góry